ارتباط با ما

شیراز،خیابان فخرآبادشرقی، مرکز آموزش احیای قلبی ریوی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۳۸۲۰۸۸۸۰ – ۰71
farscprcenter@gmail.com

فرم ارتباط با ما