درباره (FCTC)

مرکز آموزش استاندارد احیای قلبی ریوی استان فارس (  FCTC )
( Fars Cardiopulmonary resuscitation Training Center )

به ریاست دکتر منصور مسجدی متخصص بیهوشی و فوق تخصص ICU و مدرس بین المللی انجمن قلب آمریکا ( AHA ) و زیر نظر دانشگاه علوم پرشکی شیراز می باشد.

مرکز FCTC اولین و تنها مرکز آموزش استاندارد احیای قلبی ریوی به صورت کاملا اصولی و منطبق بر آخرین آموزه های انجمن قلب آمریکا می باشد و همه روزه به صورت کاملا فعال در خدمت متخصصان و پرسنل کادر درمان ، جهت آموزش احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته می باشد.